Derfor giver virksomhederne fordele til kunderne

Når du handler online, er der mulighed for at få nogle flere fordele end som hvis du handler i fysiske butikker. Det er der allerede en del forbrugere der allerede har fundet ud af og der ses derfor også en tendens til at shoppe mere online end før.

Når der er luft i regnskabet, bruges luften fornuftigt ved at give fordele

Når virksomheder skal drive en fysisk forretning, følger der en del flere udgifter med selve driften i forhold til hvis du ser på virksomheder der kun eksisterer online. Det er netop én af de mange grunde der er til at du kan få flere fordele som kunde, når du handler over internettet frem for i en fysisk forretning.

På hjemmesiden powerbanken.dk, ser du et godt eksempel på en forretning der kan give den gas med fordele til dig som kunde, fordi virksomheden drives over internettet. Der er selvfølgelig stadig omkostninger der følger med en webshop, men der er helt sikkert mere luft til at bruge den besparelse der skabes på at forkæle kunderne yderligere.

En god investering for virksomhederne at give kundefordele

Der findes flere måder at forkæle kunderne og uanset hvilken metode der bruges, så skaber det en form for loyalitetsfølelse hos forbrugeren når der også bliver tilgodeset den anden vej. Det er en form for investering for virksomheden at give kunderne fordele, fordi det i det lange løb sikrer at kunderne kommer igen og igen.

Det er som skrevet forskelligt hvordan virksomhederne vælger at tilgodese deres kunder. Nogle kører med medlemsrabatter, mens andre benytter sig af billigere fragt til kunden. Den del med fragtomkostninger er en stor post for webshops, men også en post der kan fylde enorm meget for en kunde der handler online og det kan derfor være en klar fordel at leveringsomkostninger er billigere end andre steder, hvis ikke man endda kan lave det helt gratis for kunden.